JA21 Noord-Holland pleit voor onmiddellijke actie voor de bouw van een kerncentrale en meer woningen voor de middenklasse.

JA21 Noord-Holland ziet met het recent gepresenteerde coalitieakkoord nieuwe kansen om de woningbouw te bevorderen, met name voor de middenklasse. Het feit dat bouwen aan de randen van dorpen mogelijk wordt gemaakt, biedt potentieel voor groei.

 

6 juli 2023, Haarlem.

Desondanks maken we ons zorgen over de strikte eisen en voorschriften die aan deze ontwikkelingen worden gesteld. Hierbij moet gedacht worden aan het vereiste minimum van 30% sociale huur, de verplichting tot het installeren van zonnepanelen op daken en gevels en de nadruk op circulair en biobased bouwen. We pleiten voor minimale bemoeienis met de markt en lokale gemeenten om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Daarnaast zien wij met grote zorg dat gedwongen onteigening van boeren in het akkoord niet wordt uitgesloten. Wij zullen ons inzetten om een sterke agrarische sector te behouden en te waken tegen dergelijke maatregelen die onze boeren zouden schaden.

Een groot pijnpunt in het coalitieakkoord is de hernieuwde focus op windenergie op land en het handhaven van de huidige RES'en. Het idee om onderzoek te doen naar kleine kerncentrales wordt toegejuicht, maar de weigering van de coalitie om nu al te starten met de bouw van een kerncentrale, wordt door ons als een gemiste kans gezien.

JA21 Noord-Holland pleit sterk voor een stabiele, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Volgens ons kan dit binnen acht jaar gerealiseerd worden door nu met onmiddellijke ingang te beginnen met de bouw van een kerncentrale.

We merken op dat dit coalitieakkoord veel vragen onbeantwoord laat. Vage beloftes zonder concrete actieplannen vormen de hoofdmoot. Wat betreft het asielbeleid missen we een gedetailleerde invulling.

Hoewel concrete plannen ontbreken, wordt er voorgesteld om de opcenten met 10% te verhogen. Wij zijn van mening dat deze verhoging onnodig is als de provincie zich op haar kerntaken richt.

JA21 kijkt ernaar uit om een constructieve oppositie te voeren. Wij zullen ons inzetten voor een betere bereikbaarheid, meer woningen, kernenergie en het laag houden van de lasten. Dit doen we door ons te focussen op de kerntaken en minder dwang uit te oefenen.

Ondertekening,

Daniël van den Berg 
Fractievoorzitter JA21 Noord-Holland 

Contactgegevens:
Telefoon: 06-81158345
E-mail: [email protected]