Tata Steel

Tata Steel is een belangrijke economische factor voor de IJmondregio. Ze maken hoogwaardig staal en zorgen voor werkgelegenheid. Wat JA21 betreft moet Tata Steel zo snel mogelijk gezond gaan produceren en moet de focus op gezondheid en economie liggen.

JA21 Noord-Holland wil

  • Focus op de IJmond als een gezonde leefomgeving
  • Tata Steel waar mogelijk ondersteunen in de route naar groen staal
  • Bij de subsidieverstrekking aan Tata Steel voor de route richting ‘groen staal’ harde en meetbare eisen stellen over gezondheidsverbetering op korte termijn
  • Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag over Tata Steel steunen bij de harde aanpak van de uitstoot van kankerverwekkende PAK’s en andere Zeer Zorgwekkende Stoffen
  • De omgevingsdiensten verstevigen, zodat zij voldoende kennis en capaciteit hebben om hun handhavende taak optimaal uit te voeren
  • Zo spoedige mogelijke sluiting van het meest vervuilende onderdeel; de Kooksfabriek II, waarbij bewoners ook zo spoedig mogelijk een deadline te horen krijgen